Čo môžeme očakávať od exponenciálneho rozvoja umelej inteligencie?

7 odporúčaní ako zostať užitočný aj v budúcnosti

Umelá inteligencia akceleruje…

Budeme v blízkej dobe nahradení umelou inteligenciou?

Obrovské množstvo ľudí, medzi nimi aj programátorov, či umelcov, bude musieť buď nasadnúť na novú vlnu umelej inteligencie alebo sa rekvalifikovať.

Štát ako najväčšia brzda exponenciálneho rozvoja umelej inteligencie

Štát a politický systém je zaseknutý v minulom tisícročí a absolútne nereflektuje exponenciálny rozvoj technológií.

“Jediná istota” pri exponenciálnom rozvoji technológií a umelej inteligencie je stagnácia štátu a politického systému.

7 odporúčaní ako zostať užitočný v budúcnosti

  1. Naučte sa čo najrýchlejšie používať dostupné aplikácie umelej inteligence (prejdite si uvedený zoznam, hrajte sa, skúšajte nové veci, zjednodušujte si život).
  2. Nestačí vedieť používať len jeden nástroj umelej inteligencie, je potrebné vedieť ich inovatívne kombinovať a dokázať správne interpretovať výsledky. Multi oborovosť je niečo, čo bude v budúcnosti dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým.
  3. Pripravte sa reálne na to, že umelá inteligencia dokáže vykonať väčšinu vášho biznisu. Ak chcete prežiť, musíte najlepšie vedieť využiť technológie umelej inteligencie v svoj prospech. Počítajte s tým, že vaša konkurencia, bude tiež čoskoro používať na zvyšovanie svojej produktivity dostupné nástroje umelej inteligencie. Ak chcete byť lepší, tak musíte sa čo najlepšie naučiť používať tieto nástroje. Vedieť robiť unikátne prepojenia, či customizácie. Ak chcete prežiť ako umelec digitálneho obsahu, tak bude pre vás kľúčové sa naučiť ako správne nastaviť inicializačnú konfiguráciu nástrojov ako Midjourney, Riffusion či ďalších, ako voliť správne kľúčové slová - jednoducho vedieť tieto nástroje využívať tak, ako to nedokáže väčšina ľudí. Ak ste prekladateľ, skúste váš preklad obohatiť o lokálny slang, špecifické slová alebo kontext, ktorý Deepl nevie.
  4. Naučte sa všetko maximálne automatizovať. Zamyslite sa nad akoukoľvek repetitívnou činnosťou, ktorú za počítačom denne robíte. Som presvedčený, že 90% týchto činností ide automatizovať. A ďalších 90% ide automatizovať bez toho, aby ste vedeli programovať — len vďaka dostupným aplikáciám. Naučte sa používať aplikácie Zapier, Make, IFTTT, prípadne iné.
  5. Presuňte do fyzickeho sveta aspoň časť vášho biznisu. Do sveta, ktorý naďalej vyžaduje vašu pridanú hodnotu a nejde momentálne jednoducho zautomatizovať alebo zefektívniť (aj napriek tomu, že som najväčší fanúšik umelej inteligencie a optimalizácii, v Liberation.Travel stále fyzicky beháme s našimi klientmi po paraguajských úradoch a najbližších 5 rokov sa toto určite nezmení).
  6. Zamerajte sa na uspokojovanie fyzických potrieb a pudov ľudí - to umelá inteligencia najbližších pár rokov nezvládne. Ako ľudia budeme naďalej jesť, piť a vylučovať tradičným spôsobom a zrejme mať aj sex. Môžeme optimalizovať a zlepšovať logistiku na naplnenie týchto potrieb. Ale myslím, že ani tá sex robotka alebo sex robot tu nebude do 5 rokov pre každého. Podobne tak skoro nezanikne opatrovateľstvo (v Japonsku robotickí opatrovatelia nie sú veľmi obľúbení — pri opatrovaní preferujeme reálnych ľudí).
  7. Predávajte príbeh, nie obsah. Aj keď budeme mať GPT-4 schopné napísať tisícstranové napínavé romány na ľubovoľnú tému, neznamená to, že špičkoví ľudskí spisovatelia prestanú existovať. Podobne to, že dokážeme vygenerovať prakticky akýkoľvek obraz alebo skladbu, neznamená, že prestanú existovať špičkoví umelci. Ľudia si od nich kúpia ich obraz alebo knihu preto, lebo za nimi je dôležitý príbeh. Ten v prípade umelej inteligencii absentuje. Umelá inteligencia zmetie priemerných a podpriemerných umelcov. Tí s najlepším príbehom ale prežijú.

Záver

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking