Diskriminujte. Ale nie za moje peniaze — nemorálnosť štátnej vízovej politiky

Doba, kedy ľudia boli ochotní umierať za národ je dávno preč. Okrem pár extrémnych nacionalistov si to v našej spoločnosti v súčasnej dobe už nikto mentálne zdravý nevie predstaviť.

Napriek tomu etatizmus prežíva v súčasnej dobe obrodu - objavil sa nepriateľ, ktorý porušuje národnú integritu štátov - utečenci. Politici ako ochrancovia územného teritória štátu sú zrazu dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Aj preto prakticky všetky politické strany na Slovensku (vrátane SAS) inklinujú k xenofóbii, pardón - k ochrane integrity národného územného teritória.

Image for post
Image for post

Žijeme v štátnych usporiadaniach, ktoré chránia a privilegizujú svojich občanov - ľudí, ktorí sa v danom štáte narodili. Jedno z týchto privilégií (ktoré sa vzhľadom na iné štáty prejavuje diskriminačne) je štátna vízová politika. Znamená to, že ľudia, ktorí sa napríklad narodili v EÚ majú úplne iné práva na svoj slobodný pohyb ako napríklad ľudia, ktorí sa narodili mimo EÚ. Nič to nemení na fakte, že sa naďalej tvárime ako humanisti, ktorí nediskriminujú ľudí na základe rasy, náboženského presvedčenia či pohlavia.
S diskrimináciou na základe miesta narodenia, nazývanej tiež štátna vízová politika, nemáme ale očividne problém.

V nasledujúcom článku by som rád vysvetlil, že pokým skutočne konzistentne rešpektujete NAP (Non aggression principle - princíp nevynucovania) a ľudskú individualitu ako takú, tak štátnu vízovú politiku alebo štátne hranice nemôžete schvaľovať.

A to nezávisle od toho, aké riziká samotní imigranti prinášajú alebo môžu prinášať.

V prvom rade by som zdôraznil, že každý má právo na ochranu svojho tela a svojho majetku/pozemku, a má plné právo diskriminovať ostatných, ktorí sa na jeho pozemok rozhodnú vstúpiť. A dôvody na to môže mať prakticky akékoľvek - pokojne aj také, že sa mu nepáči náboženské presvedčenie, pohlavie alebo rasa potenciálneho návštevníka.

Image for post
Image for post
Najlepšie akceptované pasy (štátov, kde je najlepšie sa narodiť)

Napriek tomu, že som veľký vyznávač práva na diskrimináciu, so štátnou diskrimináciou na základe miesta narodenia mám problém. Pokladám ju za nemorálnu minimálne z troch dôvodov :

1. Znemožňuje slobodný pohyb ľudí na môj súkromný pozemok, ktorí sa narodili na nesprávnom mieste.

2. Znemožňuje zamestnanie ľudí, ktorí sa narodili na nesprávnom mieste v mojej firme za peniaze na ktorých sa obojstranne dohodneme (je nutné pre nich vybaviť ultrabyrokratické pracovné víza, podobne im poskytnúť minimálnu mzdu, ktorú chce štát, nie takú na ktorej by sme sa navzájom dohodli).

3. Všetky náklady na štátnu vízovú politiku (= štátom akceptovanú diskrimináciu na základe miesta narodenia) sú pod hrozbou násilia externalizované na všetkých daňových poplatníkov. Inými slovami, ja pod hrozbou násilia musím finančne ešte podporovať fakt, aby sa Ukrajinská upratovačka nemohla dostať na môj súkromný pozemok, aj keby som ju tam osobne veľmi rád uvítal a zamestnal.

Typická argumentácia proti znie:
Zrušiť vízovú politiku (štátnu diskrimináciu na základe miesta narodenia) si predsa nemôžeme dovoliť!

Na našom teritóriu si predsa platíme zdravotné poistenie, sociálne poistenie, o ktoré by nás samotní imigranti pripravili.

Ako povedal Milton Friedman, koncept sociálneho štátu (kde všetci pod hrozbou násilia prispievajú na ostatných) je nezlučiteľný s konceptom otvorených hraníc a neexistujúcej štátnej vízovej politiky.

S tým sa samozrejmé nedá nesúhlasiť a osobne si veľmi dobre uvedomujem, že keď si chceme zachovať sociálny štát so všetkými benefitmi, ktoré poskytuje, tak si nemôžeme dovoliť zrušiť štátnu vízovú politiku a teda musíme naďalej diskriminovať ľudí na základe miesta narodenia.

Je nutné si ale uvedomiť, že tento stav nie je ani trochu morálny. Štátna sociálna politika postavená na vynucovanom podporovaní tých ostatných, je svojím spôsobom dedičný hriech. Vytvorili ju v minulosti politici, kedy prinútili mladšie generácie prispievať na tie staršie - nie na seba samých ako by to bolo správne. Na štátnej sociálnej politike je najnemorálnejšie to, že je prakticky už nezrušiteľná, kedže by utrpela aktuálna staršia generácia, ktorá si celý život platila sociálne poistenie.

Narušenie nemorálneho konceptu sociálneho štátu ako aj spoločenská fóbia z narušenia národnej a náboženskej integrity logicky vedú k štátnej diskriminácii na základe miesta narodenia zvanej štátna vízová politika a novému upevňovaniu moci politikov ako vašich teritoriálnych ochrancov.

Netvrdím, že so súčasným status quo sa dá niečo konštruktívne robiť. Je potrebné si ale uvedomovať, že akákoľvek štátna vízová politika či xenofóbna propaganda prakticky všetkých politických strán je potrebná na zachovanie integrity teritoriálnych národných štátov.

Aj keď s rešpektovaním slobody jednotlivca to nemá nič spoločné.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store