Viera v Boha, v štát, v národ, v tradičné hodnoty, partnera, ktorý tu bude pre mňa večne. Absolútna. Stavebné základy našich životov. Inštitucionalizované bloky absolútna. Ako vysyntetizované deriváty našej kultúry.
Inak by sme sa zbláznili.

Rozpad ega, silnými diasociatívami, meditáciou, precitnutím “tu a teraz” potláča absolútna. Časom úplne zničí.

Byť pohodený vo vzduchoprázdne. Plávajúc vo vesmíre. Bez kotvy absolútna. Ktorej strata je zdrcujúca. A oslobodzujúca zároveň.
Len voľná plavba vo vesmíre. S príležitosťami, ktoré prináša sloboda.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store