10 dôvodov, prečo mať trvalý pobyt v Paraguaji / Paname

A to aj napriek tomu, že žijete väčšinu času na Slovensku / ČR

1. Sloboda kedykoľvek odísť

2. Sloboda pohybu

Zdroj https://www.aier.org/article/the-time-for-lockdown-liberation-is-now/

3. Žiadna branná povinnosť

4. Žiadne povinnosti sociálnych a zdravotných odvodov

5. Dva domovy namiesto jedného.

6. Zbavenie sa množstva kolektívnych “občianskych” povinností

7. Výhody teritoriálnej daňovej rezidencie

8. Extra vodičský preukaz

9. Možnosť získať ďalšie občianstvo

10. Ľahšie to nikdy nebolo

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store