Ako a kam sa najlepšie decentralizovať

Ako štát v Čechách a na Slovensku zabil krypto

Vyberte si svoj obľúbený scenár

Spravte si individuálnu analýzu dostupných rizík

Ochrana súkromia nemôže fungovať, ak máme množstvo výnimiek, na ktoré sa GDPR nevzťahuje

Najväčšia hrozba vášho súkromia je štát

O tom, ako vystúpiť z komfortnej zóny, aby ste sa cítili komfortnejšie

Report z prehispánskeho rituálu na posilnenie vytrvalosti

A to aj napriek tomu, že žijete väčšinu času na Slovensku / ČR

1. Sloboda kedykoľvek odísť

2. Sloboda pohybu

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store