Crypto offshore revival: Odchod z regulačno-daňového pekla

Internetoví podnikatelia si môžu vyberať. A určite mali by

Nie, Estónsko ani Portugalsko na tom nie je výrazne lepšie

Salvador — nová krypto mekka?

Zdroj https://www.numbeo.com/crime/comparison.jsp

Krajiny s reálnym teritoriálnym zdaňovaním

Paraguaj je ale stále krajina, kde na získanie trvalého pobytu nič z toho nepotrebujete (ani firmu, ani bankový účet, ani vlastniť alebo mať prenajatú nehnuteľnosť).

EÚ — najviac “privacy “regulácií a najmenej finančného súkromia

Krypto investori a podnikatelia si tiež môžu vyberať. A určite by mali

Zaslúži si štát podiel na vašom riskovaní v kryptomenách?

Popularita Bitcoinu je odrazom neschopnosti štátu.

Nie jeho schopnosti, za čo by mal dostať akýkoľvek podiel.

Platiť dane z Bitcoinu či iných kryptomien znamená existujúci finančný systém nielen podporovať, ale zachraňovať.

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store