Dobrovoľnosť ako prostriedok proti tyranii

Moc akýchkoľvek politických diktátorov je zosilňovaná a utužovaná práve tým, že na nich všetci plošne nedobrovoľne prispievajú a tým, že ďalšie množstvo ľudí za ich záujmy nedobrovoľne bojuje.

Skúste si predstaviť dlhodobú úspešnosť akéhokoľvek diktátora, ktorý žije výhradne z milodarov svojich fanúšikov a nadšencov, ktorí za neho dobrovoľne idú obetovať svoje životy.

Toto sa dá aplikovať nielen na diktátorov, ale na akýchkoľvek politikov a štátne inštitúcie, ktorých podpora stojí na nedobrovoľnosti.

Bojovať za lepšiu vládu, lepšiu RTVS a súčasne akceptovať jej nedobrovoľnú podporu vo forme daní či koncesionárskych poplatkov je nielen naivné, ale hlavne to nefunguje.

Riziko straty zákazníkov a krachu je nevyhnutné a bez neho akákoľvek organizácia závislá na 'istom príjme' sa transformuje v lepšom prípade do ekonomicky neefektívneho molocha, v horšom prípade do zneužívaného nástroja totality.

Slovenské súdy, slovenská polícia, NAKA, RTVS a množstvo ďalších štátnych inštitúcií je tohto nádhernou ukážkou.

Ak by sme nebodaj v ďalekej budúcnosti mali 'dokonalé, neskorumpované' štátne inštitúcie, stále budú v porovnaní so súkromnou sférou neefektívne bez ekonomickému tlaku čeliť riziku straty svojich zákazníkov či nebodaj krachu. Ktorý je nevyhnutný na zlepšovanie sa.

Mať možnosť dobrovoľne sa kedykoľvek rozhodnúť, ktorú organizáciu budeme alebo nebudeme podporovať je úplná kľúčová vec, aby organizácie, ktoré pokladáme za dôležité rástli a prosperovali a naopak zanikli tie, ktoré pokladáme za zbytočné.

To, že sme rozbehli neziskovú a nekomerčnú organizáciu (Paralelnú Polis) vo viacerých krajinách a to bez akejkoľvek štátnej/EÚ podpory, predstavuje pre mňa uchopiteľné empirické presvedčenie, že ľudia dokážu skutočne dobrovoľne prispieť na všetko, čo pokladajú za dôležité a nepotrebujú na to žiadnu podporu získanú štátnym násilím.

Je to nielen nemorálne, ale nabáda to k neefektivite.

Dobrovoľnosť je totiž najlepší prostriedok proti tyranii.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store