Fundamentálna potreba individualizácie

Individualizácia je oslobodenie sa od závislosti od druhých, od skupinovej podpory. Podľa Junga je to proces uvedomovania si svojej vlastnej jedinečnosti.

Image for post
Image for post

Individualizácia na národnej úrovni

K napísaniu tohto článku ma inšpiroval rozhovor s kamarátmi v Paralelní Polis o tom či rozdelenie Česko-Slovenska v roku 1993 bolo dobré alebo naopak chybné rozhodnutie. Napriek tomu, že rozdelenie mohlo byť čisto na racionálnej úrovni (politické či ekonomické dôvody) vnímane negatívne, pamätám si, že v tej dobe to bolo o subjektívnych “vnútornych” pocitoch či “vnútornom” naplnení. Slováci vyčítali Čechom množstvo relevantných aj nerelevantných vecí, podobne Česi Slovákom. Potreba rozdelenia a teda individualizácie na národnej úrovni bol teda jediný spôsob ako dokázať, že za naše pokazené životy nemôžu tí druhí, a že ako Slováci máme jedinečnú šancu si vyskúšať celé vládnutie sami.

Aj napriek tomu, že sa voči nacionalizmu prudko vyhraňujem, potrebu individualizácie na národnej úrovni chápem. Veľa ľudí ju totiž reálne vníma ako istú formu oslobodenia. Preto si myslím, že všetky národy sveta, ktoré sa identifikujú ako národy, majú právo na svoju individualizáciu — sebaurčenie a oddelenie sa od štátu, ktorý im toto právo popiera.

Je to totiž častokrát prvý krok k tomu, aby individualizácia mohla ďalej pokračovať — na viac regionálnej úrovni, až na úroveň samotného človeka.

Individualizácia na osobnej úrovni

Závislosť od rôznych vzťahov (osobných, pracovných či iných) nás niekedy zväzuje. Znemožňuje nám dosahovať životné ciele alebo sa len približovať k našej vysnívanej budúcnosti. Vďaka tomu nedosahujeme vnútorné naplnenie, a teda nie sme šťastní. Pokúsiť sa to zmeniť je náročne, lebo častokrát to znamená vykročiť z komfortnej zóny, s veľmi nejasným výsledkom.

Ak pochybujete o svojom vzťahu, ukončite ho. Bude to lepšie pre obe strany, lebo umožníte tým druhej osobe nájsť si niekoho, kto o vzťahu s ňou alebo s ním nebude pochybovať a pôjde do toho (na rozdiel od Vás) naplno.

Môj rozchod pre mňa ako rodiča bol z hľadiska naplnenia “individualizácie rodiča” úplne kľúčový. Celý vzťah som vnímal, že som tak trochu rodič na “druhej koľaji”, ktorý síce ekonomicky kompletne podporuje rodinu, nedokáže sa ale tak plnohodnotne postarať o deti ako matka. Čo napríklad spôsobovalo, že moje rozhodovanie o deťoch bez súhlasu matky bolo značne obmedzené. Bol to práve bolestivý rozchod (a následne osamelé pobyty v cudzine s jednoročným a trojročným dieťaťom) vďaka ktorému som si prakticky overil a uvedomil, že dokážem byť skutočne nezávislý rodič, ktorý sa dokáže o deti plnohodnotne postarať vždy, keď je to potrebné. Myslím, že veľa mojich kamarátov túto rodičovskú individualizáciu nikdy nedosiahlo, aj keby to ich rodičovskému sebavedomiu určite prospelo. Väčšina z nich si napríklad vôbec nedokáže predstaviť vycestovať sám s malými deťmi na koniec sveta (ja už viem a som vďačný za túto skúsenosť).

S vekom potreba sebarealizácie podľa mňa neklesá, práve naopak rastie. Súvisí to s tým, že starší ľudia majú častokrát už zabezpečené základne ekonomické potreby, takže potreba sebarealizácie a životného naplnenia je u nich silnejšia.

Veľké množstvo mojich kamarátov po veľa rokoch zažíva (niekedy aj v “ideálnej” práci) krízu. Nevedia sa predstaviť už žiadny ďalší rozvoj, kedže korporátne limity im už ďalej neumožňujú dosiahnuť to, po čom túžia. Cítia sa nenaplnení a nešťastní.

Ak ste sa ocitli v podobnej situácii, dajte výpoveď. Nájdite si prácu v slobodnejšej firme, ktorá bude viac rešpektovať vašu potrebu sebarealizácie. Alebo si založte vlastnú. Nebude to nič jednoduché, ale bude to obrovská výzva na najbližších pár rokov vášho života.

Samozrejme, že je to ťažké, lebo na Slovensku máte rodinu, vzťahy, zázemie, všetky istoty.
Máte ale skutočne pocit, že ste naplnení? Ak nie, je to práve radikálna zmena prostredia a komunít okolo vás, ktorá vás dokáže posunúť dopredu. V súčasnom online svete sa nemusíte obávať, že stratíte vaše doterajšie komunity a kamarátov. Naopak dokážete ale intenzívne benefitovať z tých nových. Ja som 10 rokov žil v Bratislave a skoro rovnakú dobu žijem v Prahe a táto dvojkombinácia ma výrazne obohatila a stále obohacuje na veľa úrovniach. A som pripravený explorovať ďalšie svetové mestá, ktoré nechcem len navštíviť, ale istú dobu tam aj žiť.

Individualizáciou k šťastiu

Miera vnútorného naplnenia a šťastia súvisí s tým, že prekračujete vlastné hranice a dosahujete nové vytýčené ciele. Bohužiaľ častokrát to nejde bez toho, aby ste sa oslobodili od závislosti od svojho súčasného vzťahu, práce či komunity.

Práve preto by som chcel Vám všetkým v roku 2017 popriať čo najviac individualizácie, ktorá vám pomôže prekonať doterajšie hranice a dosiahnuť vaše ciele a vysnívané túžby.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store