Homogénnosť ako zabijak rozkvetu

Ste moderný človek a preto:

  • vzdelanú spoločnosť pokladáte za veľmi dôležitú a štátne povinné školstvo za správne (aj keď sa stotožňujete s tým, že to naše je bohužiaľ na veľmi nízkej úrovni)
  • ste vedecky založený a preto si myslíte, že zákaz homeopatie na pultoch lekární je dobrý nápad
  • myslíte si, že slovenská hudobná tvorba je obzvlášť dôležitá vzhľadom na rešpekt k našej slovenskej kultúre a preto si zo zákona zaslúži minimálne 25%tnú počúvanosť
  • ten najlepší politický systém, na ktorý sme prišli, je parlamentná demokracia a preto podieľať sa na nej je povinnosť
  • sme historicky kresťanská kultúra, takže prvky inej napríklad moslimskej kultúry sú v našej spoločnosti neakceptovateľné

Ak ste sa ztotožnili čo i len s jedným hore uvedeným bodom, tak čítajte ďalej.

Myšlienková homogénnosť alebo jednoliatosť zabíja rozkvet.

Naopak myšlienkova heterogénnosť alebo variabilita rozkvet podporuje.

Je jedno, či ide o kultúrnu heterogénnosť, ktorá mestá, kde bola historicky rešpektovaná, vystrelila na svetové mekky kultúry. Náboženskú heterogénnosť, ktorá ak prežila, tak pretvorila spoločnosť na nábožensky veľmi tolerantnú. Podobne sa posunula spoločnosť, ktorá prestala páliť čarodejnice a vizionárov za iný názor a začala rešpektovať názorovú rôznorodosť.

Ak sa zhodneme na tom, že kultúrna, náboženská, či iná heterogénnosť posúva spoločnosť dopredu, prečo si to isté nemyslíme o politickej heterogénnosti?

Prečo za najlepší politický systém pokladáme homogénny celoplošne vynucovaný system parlamentnej demokracie a nerešpektujeme rôzne lokálne spoločenské systémy na úrovni komunít?

Napriek tomu, že sa tvárime, že rešpektujeme alternatívne vzdelávacie systémy (ktoré musia nasledovať štátom vynucované homogénne osnovy), homogénny štátny povinný vzdelávací systém pokladáme za najlepší a preto povinný.

Ľudia veria v homeopatiu podobne ako v akékoľvek náboženstvo. A podobne ako náboženstvo im pomáha. Prečo ju chceme zakázať a dať dole z nákupných pultov za peniaze ostatných?

Ak je to všetko preto, lebo ľudí pokladáme za nekompetentných sa o seba postarať a správne sa rozhodovať, prečo ich nekompetentnosť nevzťahujeme aj na ich voličský hlas a schopnosť triezveho politického výberu?

Homogénnosť spoločnosť ničí.

A keď je vynucovaná, tak dramaticky.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store