Keď máte príležitosť rozprávať sa s Bohmi, využite ju

Druhá skúsenosť s ayahuascou amazonskom pralese

Ayahuascová skúsenosť predtým a teraz

Miesto, kde prebiehala ayahuascová ceremónia
Šaman Don Ladimiro Murayari so svojou ženou šamankou María Angelica

Priebeh rituálu

Lavórik na vracanie je základ, aj keď som ho zatiaľ nevyužil

Tvrdil, že skutoční kresťania nemôžu principiálne držať zbrane a zabíjať nimi ostatných.

Naopak — to, čo robí a schvaľuje väčšina ľudí, môže to byť naopak zvrhlé a nemorálne.

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking