#MeToo by mal byť len začiatok

Konzistentné pokračovanie fenoménu #MeToo

Fenomén #MeToo prevalcoval nielen krajiny Západnej Európy a USA, ale dostal sa aj na Slovensko (Obťažovanie je podľa žien problém, príklad s Kordom však považujú za nešťastný, #metoo & here).

Ako voluntaryista, ktorý je vnútorne presvedčený, že akékoľvek vzťahy musia byť vždy obojstranne dobrovoľné a ktorý nadovšetko rešpektuje právo na vlastné telo a jeho (intelektuálne) produkty, som rád, že #MeToo otvorilo tabuizovanú tému sexuálneho obťažovania, ktoré v našej spoločnosti bolo v rôznej forme historicky tolerované a akceptované.
Podobne dúfam, že to naštartovalo spoločenské zmeny vedúce k menšej tolerancii nedobrovoľných intervencií do nášho tela/súkromia. Kvôli čomu treba sexuálne obťažovanie určite odsúdiť.

Problém, ktorý si ale väčšina obhajcov #MeToo dostatočne dobre neuvedomuje je, že okrem tejto nedobrovoľnej intervencie na úrovni sexuálneho obťažovania, existuje množstvo iných rovnako vážnych a dokonca vážnejších nedobrovoľných intervencií, ktoré sú v našej spoločnosti naďalej široko akceptované. A podobne ako v prípade #MeToo na ne treba verejne poukazovať. A súčasne odsudzovať “zastaralý” väčšinový názor spoločnosti, ktorý ich tiež ticho toleruje a prehliada.

Image for post
Image for post
(http://subversify.com/wp-content/uploads/2017/10/Metoo.png)

Právo na vlastné telo

Právo na vlastné telo neznamená len to, že nikto bez vášho súhlasu vás nemôže sexuálne obťažovať. Znamená to tiež, že:

1. Máte výhradné právo si kedykoľvek vziať vlastný život.

Ak skutočne rešpektujete právo človeka na jeho vlastné telo, mali by ste rešpektovať jeho právo vziať si svoj vlastný život. A teda mali by ste schvaľovať eutanáziu.

2. Máte výhradné právo si do neho čokoľvek aplikovať.

Ak skutočne rešpektujete právo človeka na jeho vlastné telo, mali by ste rešpektovať jeho právo dať si do neho nebezpečný piercing alebo heroín. Ak súčasne odmietate nedobrovoľné intervencie, tak nemáte právo ho za toto trestať a kriminalizovať. Čo znamená, že by ste mali schvaľovať kompletnú dekriminalizáciu drog.

To, že väčšina ľudí v súčasnej spoločnosti akceptuje kriminalizáciu drog a zatváranie nevinných ľudí za ich prechovávanie do izolovaných klietok na niekoľko rokov, je podľa mňa podstatne vážnejší problém spoločnosti ako spoločenské akceptovanie verbálneho sexuálneho obťažovania.
Tým samozrejme problém sexuálneho obťažovania nechcem nijako zľahčovať.

3. Máte výhradné právo na (intelektuálne) produkty svojho tela.

Ak skutočne rešpektujete právo človeka na jeho vlastné telo, mali by ste rešpektovať aj právo na jeho intelektuálne produkty. Ak odmietate nedobrovoľné intervencie, mali by ste odmietnuť nedobrovoľnú krádež týchto produktov, čo znamená platenie daní pod hrozbou násilia. A to nezávisle od toho, na aký účel sa takto ukradnuté peniaze použijú. Súčasne by ste mali odmietnuť nedobrovoľnú štátnu intervenciu do obojstranne dobrovoľného biznis vzťahu drogový díler vs. drogový konzument. Čo znamená schvaľovať kompletnú legalizáciu drog.

Analógia s #MeToo

Ak si myslíte, že tieto konsenkvencie vyplývajúce z výhradného prirodzeného práva na svoje telo, sú neporovnateľné s fenoménom #MeToo, dovolím si pár príkladov, ktoré demonštrujú, že skutočne nejde o principiálny rozdiel.

Žena si za svoje sexuálne obťažovanie môže sama, lebo sa výstredne a provokatívne oblieka! Keby na danom mieste nebola takto výstredne oblečená, nebola by sexuálne obťažovaná!
vs.
Konzument alebo predajca drog si za svoju kriminalizáciu môže sám, lebo prechováva alebo predáva drogy! Keby si ich so sebou na dané miesto nezobral, nebol by následne štátom kriminalizovaný a vrhnutý do väzenia!

Ak sa ti nepáči väčšinový úzus našej (mačistickej) spoločnosti, ktorá historicky akceptuje rôzne formy sexuálnych narážok a obťažovania, tak sa odtiaľto odsťahuj!
vs.
Ak sa ti nepáči väčšinový úsuz našej (protidrogovej) spoločnosti, ktorá historicky akceptuje, že treba byť vrhnutý do väzenia za prechovávanie alebo predaj drog, tak sa odtiaľto odsťahuj!

Ženy svojim provokatívnym oblečením pohoršujú celú spoločnosť! Niet sa potom čomu čudovať, že sú sexuálne zneužívané!
vs.
Drogy musia byť zakázané, lebo neškodia len samotnému človeku, ale aj celej spoločnosti!

Záver

Ak odmietate sexuálne obťažovanie z dôvodu, že rešpektujete prirodzené právo človeka na jeho vlastné telo, odmietajúc s tým súvisiace akékoľvek nedobrovoľné intervencie, mali by ste tiež schvaľovať eutanáziu, legalizáciu drog či zrušenie daní.
Fenomén #MeToo by mal preto predstavovať len začiatok transformácie spoločnosti na takú, ktorá skutočne rešpektuje právo ľudí na ich vlastné telá a ich (intelektuálne) produkty.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store