Orwellovská realita - bližšie ako si myslíme

Na 32c3 konferencii v Hamburgu som mal možnosť sledovať rôzne prednášky týkajúce sa politických zásahov do slobody a súkromia ako aj politického mediálneho ovplyvňovania v rôznych európskych krajinách vrátane USA, Austrálie či Ekvádoru.
Mohlo by sa zdať, že slovenská vláda je, čo si týka populizmu a presadzovania protiteroristickej legislatívy istým spôsobom inovatívna. Nie je to vôbec tak. Uvedomil som si, že populistické metódy politikov a udieranie na emócie sú prakticky všade na svete dosť podobné, ak nie úplne rovnaké (keďže väčšina ľudí na svete zdieľa dosť podobné problémy, verím, že by išiel dokonca napísať deterministický návod pre všetkých politikov na svete — ako reagovať, keď sa ovečkám nepáči toto, tak treba schváliť toto, povedať im toto apod).

Image for post
Image for post

Vzhľadom na túto globálnu univerzálnosť a podobnosť účinného populizmu všade na svete, ešte lepšie si uvedomujem, že ide o dizajnový problém nastavenia demokratického politického systému, v ktorom prežívajú politici s tými najlepšími populistickými schopnosťami, ktoré nijako nekorelujú s ich reálnymi.
Obávam sa preto, že jediné riešenie ako zlepšiť túto situáciu, nie je vymeniť politikov (dizajnový problém to totiž nijako nerieši), ale celkovo zmeniť súčasný politický systém.
Ak chceme ale rešpektovať pravidlá súčasnej demokracie, tak je nutné si uvedomiť, že túto veľkú zmenu dokážu vykonať len (opäť populisticky) najúspešnejší politici, ktorí na to samozrejme nemajú žiadnu motiváciu, keďže zo súčasného systému benefitujú najviac a akýkoľvek alternatívny systém by ich ohrozil.
Myslím, že stojíme tiež pred veľkou polarizáciou spoločnosti — kedy sa spoločnosť rozdelí na masy ovečiek, ktoré naďalej budú akceptovať legitimitu politikov a ich rozhodnutia a individuality ľudí, ktoré hlavne vďaka Internetu, umožňujúci virtuálny únik do kryptoanarchie alebo fyzický únik na seasteading, či iný ostrovček slobody, sa dokážu do veľkej miery oslobodiť a rozhodnutia politikov rešpektovať v minimálnej možnej miere s cieľom vyhnúť sa osobnej perzekúcii.
Protiteroristická legislatíva a drastické zásahy štátov do súkromia ľudí na celom svete, uvedenú polarizáciu len urýchlia, keďže viac a viac ľudí si bude uvedomovať, že ide už o neadekvátne drakonické intervencie štátu do ich života.
Byť jednotlivec, ktorý si v maximálnej možnej miere chráni svoje súkromie ako aj majetok, bude vnímané ako nebezpečné chovanie v kolektivistickej spoločnosti ovládanej štátom.
V situácii, kedy Austrálske univerzity vážne uvažujú o stiahnutí kryptografických predmetov z vyučovania a európski a americkí politici o zákaze end-to-end šifrovacích riešení, je Orwellovská realita podstatne bližšie ako si myslíme.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store