Pohľad z budúcnosti: Čo boli štátne hranice

Pohľad na segregačné a stabilizačné nástroje autoritatívnych spoločenských systémov založených na geografickom stmeľovaní obyvateľstva v 20. a 21. storočí

Na prelome milénia existovali spoločenské systémy s rôznou mierou autoritatívneho riadenia, ktoré formálne združovali ľudí na základe miesta ich narodenia alebo trvalého pobytu. Tento geografický stmeľovací prvok (nazývaný tiež “nacionalizmus”) patril v období 20–21.storočia medzi najpopulárnejšie a prekonal doterajšie stmeľovacie prvky založené na rase (otroctvo), náboženstve či príslušnosti k nejakej sociálnej skupine (robotnícka trieda, kráľovská rodina apod). Stmeľovacie prvky spoločnosti založené na spoločných fyziologických črtách (farba očí, vlasov atď) už aj v tejto dobe boli pokladané za absurdné.

Geografický charakter stmeľovacieho prvku bol pre dané spoločnosti kľúčový a na udržanie vzájomnej stability vyžadoval zadefinovanie jasného geografického oddelenia území jednotlivých autoritatívnych spoločností.

Napriek tomu, že začiatkom 21.storočia už veľká časť spoločnosti žila alebo často pôsobila vo virtuálnom internetovom svete a zdalo by sa, že geografický stmeľovací prvok už stráca zmysel — v prospech obrovského množstva iných stmeľovacích prvkov úplne nových spoločností, ktorým technológie umožnili vzniknúť, vlády nacionalistických štátov v 21.storočí tento stmeľovací prvok naďalej intenzívne využívali. Umožňoval im zachovať ich pôvodnú národne orientovanú štruktúru, obvykle postavenej na sprostredkovanom (a častokrát veľmi zmanipulovanom) názore väčšiny.

Nástroje, ktoré umožňovali autoritatívnym spoločnostiam založených na geografickom stmeľovacom prvku sa vymedziť a jasne oddeliť, boli tzv. “štátne hranice” a k tomu prislúchajúca “štátna hraničná kontrola”, ktorá poskytla jednotlivým vládam možnosť centrálne kontrolovať, prípadne geograficky úplne násilne oddeľovať obyvateľstvo rôznych krajín (častokrát líšiace sa navzájom len miestom narodenia) a znemožnovať im voľný pohyb / migráciu.

V dobe, kedy spoločenské stmeľovacie prvky boli založené na rase, prípadne príslušnosti k danej sociálnej skupine (pred 19.storočím), geografické hranice nemali taký zmysel ako v 20. a 21.storočí nacionalisticky orientovaných štátov, ktoré ako spoločensky stmeľovací prvok využívali geografickú príslušnosť samotných obyvateľov a na základe nej samotnú segregáciu obyvateľstva striktne vynucovali (v tej dobe sa to nazývalo tzv.“Štátna vízová politika”).

Existencia geografických štátnych hraníc mala v polovici 20.storočia katastrofálny dopad a vyústila k masovým vraždám utečencov z rôznych totalitných štátov, ktorí sa ich snažili nedovolene prekročiť.

Aj napriek tomu, že začiatkom 21.storočia štátne hranice prestali byť už ľudským bitúnkom, tak vzájomna nevraživosť voči ľudom narodených alebo žijúcich na inom mieste naďalej pokračovala.

Začiatkom 21.storočia, ktoré pre mnohých bolo symbolom spoločenskej a ekonomickej globalizácie (vznik EÚ), nacionalistické tlaky na celom svete naďalej vzrastajú a geografický stmeľovací prvok hrá dôležitú rolu v procese segregácie a polarizácie spoločnosti. Dôvodov je viacero — globalizácia (integrácia nacionálne založených krajín) prebehla príliš rýchlo a nedobrovoľne voči samotným obyvateľom u ktorých bol geografický stmeľujúci prvok zvaný nacionalizmus príliš silný. To vyústilo k jeho následnému posilneniu a odporu voči cudzincom a imigrantom formou štvavej xenofóbnej propagandy, ktorá svojím spôsobom legitimizovala existenciu nacionálne orientovaných štátov.

Ďalší dôvod zvýšeného nacionalizmu v 21.storočí boli indukované snahy autoritatívnych státov založených na nacionalizme o zachovanie vtedajšieho politického systému, ktorý bol ohrozovaný Internetom a novými virtuálnymi spoločnosťami využívajúcimi nové a individuálne stmeľovacie prvky spoločností. Ich nesporná výhoda spočívala v tom, že už neboli geografické, štátom centrálne vynucované a ľudia si svoje komunity na základe nich mohli už dobrovoľne vyberať.

Stav nacionálne orientovaných štátov pretrvával pár desaťročí, kým väčšia časť ľudí v spoločnosti neboli pohltení dobrovoľnými virtuálnymi komunitami a vynucované centrálne stmeľovanie a segregovanie obyvateľstva na základe ich miesta narodenia či pobytu, stratilo na popularite.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store