Prečo zákaz a cenzúra konšpirácií škodí

Pozrel som si pár konšpiračných videí (chcel som konečne vidieť ako vyzerajú tie nanočipy, ktorými budeme všetci očipovaní :), pokecal s pár pravovernými konšpirátormi a uvedomil som si jednu zásadnú vec, ktorá podľa mňa súčasnú situáciu so šírením konšpirácií evidentne zhoršuje:

Zákaz a cenzúra (nielen) konšpiračného obsahu nielen škodí, ale naopak, zvyšuje jeho atraktivitu

Image for post
Image for post

Klasická asymetrická informačná vojna, kedy náklady na šírenie konšpirácií sú obvykle nižšie ako na boj s nimi.

V situácii, kedy proti konšpiráciám všetky sociálne siete aktívne bojujú — sťahujú a mažú konšpiračný obsah a napriek tomu polka ľudí na Slovensku (ale aj v iných krajinách) im reálne verí, si myslím, že akékoľvek zákazy obsahu a cenzúra konšpirácii na sociálnych sieťach naopak škodia.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store