Rok 2021 — čas sa stať globálnym občanom

Nikdy v histórii sme nepracovali a netrávili viac času v globálnom online svete ako v roku 2020.

Nové občianstvo

Nová výhodná rezidencia

Nová výhodná firma

Nový výhodný bankový účet

Nové alter ego bez bankového účtu

Dobré správy: V roku 2021 budeme mať historicky najlepšiu infraštruktúru krypto služieb.

Vyhnite sa tomu, aby vám banky zmrazili účet, zablokovali finančnú transakciu či nebodaj v rámci exekúcie zhabali všetko, čo na svojom účte máte.

Nová lepšia zdravotná starostlivosť

Nový mobilný operátor

Záver

Svet je totiž veľký a pestrý, ponúkajúci úžasné možnosti, takže nemusíte byť pri napĺňaní svojich potrieb uväznení v klietke vášho štátu/EÚ.

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store