Secesia ako nástroj na znižovanie spoločenského napätia

Množstvo ľudí sa ma pýta či podporujem pokusy Kataláncov (či v princípe akýchkoľvek iných národov) o vlastný štát alebo naopak som proti tomu. V nasledujúcom článku sa tento relatívne komplexný problém pokúsim vysvetliť.

Instead of the EU, we need Europe of thousands Lichtensteins.

Hans Hermann Hoppe

Aj napriek tomu, že štát pokladám za monopol na násilie, myslím si, že čím viac na sebe nezávislých štátov na svete máme, tým je to lepšie pre našu osobnú aj ekonomickú slobodu. Štáty totiž potom viac súťažia o svojich občanov a my ako občania máme potom lepšie vyhliadky kam odísť alebo podnikať.

Naopak pre slobodu je zlé zlučovanie štátov do väčších celkov s homogénnymi zákonmi a pravidlami (napríklad homogenizácia daní či zákonov). V EÚ takéto pokusy bohužiaľ prebiehajú a budú vždy smerovať k nižšej prosperite členských krajín.
To, že decentralizácia zvyšuje kompetitívnosť regiónov a vedie k vyššej prosperite je veľmi starý fakt. Ako príklad môžeme uviesť množstvo mestských štátov v stredovekej Európe, ktoré sa tešili blahobytu alebo aj súčasné Švajčiarsko, ktoré je ekonomicky vyspelé práve vďaka silnej kompetitívnosti svojich kantónov. O tom, že by táto decentralizácia zvýšila životnú úroveň aj na Slovensku som písal v článku Nemorálnosť štátnej podpory a čo s tým.

Napriek tomu, že osobne pokladám koncept národa a národnej identity v 21.storočí za prekonaný (môj úplne prvý článok na medium.com som venoval tejto téme — Pohľad z budúcnosti — Čo boli štátne hranice), chápem, že milióny ľudí na celom svete stále cítia silnú potrebu národnej identity a z toho vyplývajúcej potreby mať vlastné územie, vlastnú legislatívu, vlastný štát. Podobne ako rešpektujem spoločenstvá prirodzených kmeňov, rešpektujem aj spoločenstvá vyšších kmeňových celkov — národov. Národ je rozšírená forma kmeňa a tribalistická potreba niekam patriť je prakticky v každom z nás. Táto silná potreba stála v 19.storočí za vznikom národne orientovaných štátov, vo forme ako ich teraz poznáme. A táto potreba (podmienená politickým populizmom a nacionalizmom) stála tiež za rozdelením Československa. Aj napriek tomu, že toto rozdelenie posilnilo neblahý vplyv cirkvi a nacistov na Slovensku a zrejme rast komunistov v ČR, s odstupom času môžeme povedať, že aj vďaka tejto secesii mohli Česi a Slováci zostať najlepší kamaráti.
Prejsť si obligátnym národným naplnením, aby sme sa mohli ďalej slobodne rozvíjať a oslobodzovať na ďalších úrovniach, bolo minimálne v minulosti veľmi dôležité. V budúcnosti to tak vôbec nemusí byť.

A toto platí aj pre Kataláncov. Principiálne tam nie je žiadny rozdiel od spomínanej secesie Slovákov a Čechov od Československa. V tomto prípade je to ale výrazný politický problém. Väčšina Španielov si to totiž vyslovene neželá, keďže Katalánsko je jeden z najbohatších regiónov, podporujúcich množstvo ostatných. Preto akékoľvek referendá za odtrhnutie Katalánska budú vždy protiústavne a ich organizátori budú vždy súdení za podvracanie španielskeho štátu a vlastizradu. Súčasná kriminalizácia organizátorov referenda je skutočne drakonická - dohromady boli odsúdení na viac ako 100 rokov väzenia, množstvo z nich je len predbežne zadržaných bez akéhokoľvek obvinenia a môže trvať roky, kým budú odsúdení. Množstvo z nich emigrovalo do Belgicka a Nemecka. Tieto štáty ich odmietajú vydať španielskej vláde, lebo trestné činy, z ktorých sú obvinení napríklad v Nemecku neexistujú.

Proti Kataláncom stoja dosť veľké korupčné škandály z radov organizátorov, ako aj isté pokrytectvo - v Španielsku existuje množstvo rôznych Katalánskych oblastí, ktoré sa nechcú pridať k novému Katalánskému štátu, čo samozrejme veľa Kataláncov pokladá za neakceptovateľné. Ďalší veľký problém je, že na protestoch sa ventiluje množstvo agresívnych ľudí, vďaka čomu je vandalizmus a násilie bohužiaľ prítomné na prebiehajúcich pro-katalánskych demonštráciach.

Image for post
Image for post

Nič to nemení na fakte, že tradičné demokratické mechanizmy, ktoré by mali umožňovať vyjadrovať vôľu ľudu, a na ktorých piliéroch by mala stáť EÚ, očividne vôbec nefungujú.

Odtrhnutie Katalánska od Španielska je totiž pre EÚ nebezpečný politický precedens, ktorý by mohol spustiť lavínovú reakciu množstva ďalších secesií v celej EÚ a rozdrobiť doterajšie geografické štátne celky. A rozbiť sen veľkej a silnej Európskej Únie.

Čo si na zodpovednosť nezoberie žiadny mainstreamový (teda EÚ friendly) politik
Nikto z nich preto nikdy nebude podporovať oddelenie Katalánska od Španielska.

V lokálnom kontexte by táto spustená lavína mohla znamenať, že by na juhu Slovenska mohla vzniknúť samostatná maďarská autonómia.

Otázky na slovenského demokratického voliča:

  1. Je v súlade s demokratickými princípmi takéto referendum (za samostatnú maďarskú autonómiu) vyhlásiť? Ak nie, tak prečo nie? Vzniku Slovenska a ČR totiž žiadne referendum neprechádzalo, bola to politická dohoda. Väčšina ľudí v Československu si v tej dobe jeho rozpad tiež neželali.
  2. Ak teda nesúhlasíte s referendom, súhlasili by ste so vznikom maďarskej autonómie, na ktorej by sa dohodli slovenskí a maďarskí politici (podobne ako to bolo v prípade Československa?)
  3. Ak súhlasíte s referendom, akceptujete výsledok 51% v prospech maďarskej autonómie? Ak nie, aká musí byť uvedená percentuálna hranica, aby vyhlásenie maďarskej autonómie bolo pre vás akceptovateľné?

Podotýkam, že argumentovať porušovaním slovenskej Ústavy je scestné, keďže väčšina štátov, ktoré vznikli secesiou, Ústavu alebo vtedajšie zákony vždy porušovali. To sa týka aj vzniku samostatnej Českej a Slovenskej republiky, ktorá bolo v rozpore s federálnou Ústavou Československa, prípadne USA, ktoré vznikom tiež porušili zákony britského impéria:

The Constitutional Act on the Czechoslovak Federation hadn’t foreseen any dissolution and didn’t discuss any rights of the nations for self-determination. The Slovak National Council’s Declaration of Independence of the Slovak Nation approved in July 1992 was therefore unconstitutional – at least the planned outcomes were indisputably unconstitutional.

Hraničné situácie ma vždy fascinovali a fascinujú. Ako v prípade ľudí, kedy sa najlepšie prejavuje ich charakter a morálne hodnoty, tak v prípade rôznych systémov.

Katalánsko predstavuje pre Španielsko (a celú EÚ) hraničnú situáciu. Namiesto toho, aby prejavili svoj demokratický altruizmus, tak násilné znemožňujú Kataláncom využívať demokratické mechanizmy, na ktorých by celá EÚ mala byť postavená. A správajú sa vyslovene ako totalitné mocnosti.

Pol milióna ľudí v Barcelone už nedemonštruje za nezávislosť Katalánska, ale za znemožňovanie využitia základných demokratických princípov, ktorým demonštrujúci stále veria. A to nezávisle od toho, čo si o tom myslí španielska vláda alebo španielska Ústava. Historicky totiž väčšina secesií, ktoré umožnili vznik moderných štátov, bola v danej dobe nelegálnych.

Aj napriek tomu, že si myslím, že demokracia môže byť výborný rozhodovací systém v malých komunitách, pokladám ho za maximálne nevhodný vo veľkých spoločnostiach. Príde mi preto absurdné, že práve v nižších regionálnych celkoch, kde dáva najväčší zmysel, je štátom doslova krvavo potlačovaná.

Buď sa hrajme na demokratov a akceptujme, že ktokoľvek z druhého konca nášho štátu nám môže svojim hlasom kecať do života (čo je podľa mňa nemorálne) alebo nedávajme ľuďom ilúziu, že demokratickým systémom niečo zmenia (všetci tí Katalánci si totiž reálne myslia, že demokratickými mechanizmami môžu dosiahnuť secesiu). V Maroku je kráľ s absolútnou mocou a vláda je mu priamo podriadená. Nikto tam neverí, že demokratickým hlasovaním dokáže niečo zmeniť. Katalánci v Španielsku sa na demokratické princípy a referendá ale spoliehajú. Znemožňovať im to, odvolávajúc sa na Ústavné princípy, je to isté ako keby sme teraz napadli nelegitimitu Slovenska a Česka kvôli tomu, že ich vznikom bola porušená federálna Ústava Československa.

Na záver je potrebné dodať, že právo na secesiu je zakotvené napríklad v Ústave Lichtenštajnska. A krajín umožňujúcich secesiu za rôznych okolností je podstatne viac.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store