Spomienka na Európsku Úniu

Počas cesty k ružovými delfínom v Amazonke

Posledný deň strávený v Pampas je najpríjemnejší. Náš sprievodca Nivardo prehlásil, že sa ideme kúpať s ružovými riečnymi delfínmi. V tej istej rieke, kde sme deň predtým videli plávať niekoľko kajman krokodílov a ktorá je aj domovom piraní. Nivardo nás ubezpečil, že nemusíme mať žiadne strachy, lebo delfíni sú silne teritoriálne zvieratá, ktoré svoje teritórium hliadkujú a nepustia tam žiadnych predátorov (aj keď je to fyzicky tá istá rieka). Nivardo naštartoval starý motorový čln a vybrali sme sa navštíviť kolóniu delfínov. Zhruba v pol ceste uprostred ničoho na rieke, plnej krokodílov a piraní, sa nám zasekol motor. Začalo sa z neho nebezpečne dymiť. Nivardo sa snažil motor opakovane naštartovať, ale neúspešne. Sme stratení. Bez mobilného signálu, mimo civilizácie, na rieke s krokodílmi a piraňami.

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store