Tvoja dobrovolnost samozrejme nemoze porusovat NAP (princip neagresivity), teda nemozes sa dobrovolne rozhodovat, ze budes niekomu ublizovat, pouzivat (nedefenzivne) nasilie apod. Viac o koncepte NAP https://en.wikipedia.org/wiki/Non-aggression_principle

Zavedenim povinneho ockovania a kriminalizacie drog koncept NAP jasne porusujes — pouzivas realne nasilie voci uplne nevinnym ludom, co sa odmietnu ockovat alebo si zoberu/predaju drogu.

Pricom napriklad uzivanie alebo predaj drogy NAP samo o sebe neporusuje.

Written by

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store