Vojna ako rakovina autoritatívneho politického systému

To, čo tieto konflikty spravilo masovými, s miliónmi nevinných obetí, bol až vznik autoritatívnych, národne orientovaných štátov.

Uvediem dva kľúčové dôvody, kvôli ktorým sa to stalo.

1. Plošná mobilizácia (verbovanie) v prípade vojenského konfliktu

Vládca (jedno či je to absolutistický panovník alebo demokraticky zvolená vláda) dokáže direktívne vynucovať príkazy a pod hrozbou násilia donútiť všetkých svojich mužov schopných bojovať na obranu alebo naopak útok (ktorý je obvykle vždy vládcom interpretovaný ako “obrana”). Muži nemôžu počas mobilizácie odísť z krajiny (a to ani v “demokratickejších” krajinách ako Ukrajina). Ak rozkaz znie “ísť bojovať”, tak jeho odmietnutie v lepšom prípade znamená väzenie, v horšom zastrelenie za pokus dezertovať.

2. Obrovská militarizácia (vyzbrojovanie) z peňazí všetkých daňových obetí

Vyzbrojovanie sa robí výrazne jednoduchšie, keď na to musia pod hrozbou násilia prispievať všetci daňoví poplatníci - obzvlášť, keď v čase vojny nemôžu utiecť z krajiny. Vďaka tomu vyzbrojovanie armád v 20. storočia dosiahlo gigantických rozmerov (a bolo dokonca nutné kvôli tomu vytlačiť obrovské množstvo peňazí a zrušiť “zlatý štandard”). Mám viacero ex-amerických a ex-ruských kamarátov, ktorí z tohto dôvodu — nepodporovať vojenský militaristický komplex zo svojich daní, sa rozhodli zbaviť amerického občianstva alebo odísť z Ruska. Pochopiteľne, ťažko sa platia dane, keď viete, že nimi priamo podporujete vojenskú inváziu do Vietnamu, Iraku či Ukrajiny.

Väčšina ľudí schvaľuje daňovú revoltu v krajine, ktorú vnímajú za fašistickú.

Čo nemusí byť úplne jasná vec napríklad pre ruských občanov, ktorí za fašistický pokladajú Západ.

Je to autoritatívny politický systém, ktorý im dovolil direktívne vynucovať rozkazy v celom ich hierarchickom štátnom aparáte.

Je potrebné si uvedomiť, že črty autoritatívneho systému s vyššie popísanými vlastnosťami majú prakticky všetky štáty sveta.

Je to práve autoritatívny systém založený na povinnej a plošnej mobilizácii a militarizácii, ktorý z nich spravil extrémne silných a brutálnych diktátorov.

Autoritatívnych systémov sa ale tak skoro nezbavíme…

To je pravda, obzvlášť v situácii, kedy všetky štáty sveta predstavujú hierarchické autoritatívne systémy. Napriek tomu pokladám za veľmi dôležité si uvedomiť, že:

  1. Je to autoritatívny štát, ktorý svojím vodcom a vládam, dáva obrovskú, zneužiteľnú moc.
  2. Zneužitie tejto moci často vedie k vojne — rakovine súčasného autoritatívneho systému.
  3. Decentralizovanej neautoritatívnej spoločnosti sa zrejme nikdy nedožijeme. Neznamená to ale, že by sme k jej ideálom ale nemali počas našich životov smerovať — odmietať participáciu v autoritatívnych hierarchických systémov (napríklad “hlasovaním”) alebo utekať do menej autoritatívnych systémov.

Záver

Môžete tvrdiť, že sú to autoritatívne štáty a ich silné armády, vďaka ktorým na svete máme vo väčšine štátoch mier.

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking