Vojna ako rakovina autoritatívneho politického systému

To, čo tieto konflikty spravilo masovými, s miliónmi nevinných obetí, bol až vznik autoritatívnych, národne orientovaných štátov.

1. Plošná mobilizácia (verbovanie) v prípade vojenského konfliktu

2. Obrovská militarizácia (vyzbrojovanie) z peňazí všetkých daňových obetí

Väčšina ľudí schvaľuje daňovú revoltu v krajine, ktorú vnímajú za fašistickú.

Je to autoritatívny politický systém, ktorý im dovolil direktívne vynucovať rozkazy v celom ich hierarchickom štátnom aparáte.

Je to práve autoritatívny systém založený na povinnej a plošnej mobilizácii a militarizácii, ktorý z nich spravil extrémne silných a brutálnych diktátorov.

Autoritatívnych systémov sa ale tak skoro nezbavíme…

  1. Je to autoritatívny štát, ktorý svojím vodcom a vládam, dáva obrovskú, zneužiteľnú moc.
  2. Zneužitie tejto moci často vedie k vojne — rakovine súčasného autoritatívneho systému.
  3. Decentralizovanej neautoritatívnej spoločnosti sa zrejme nikdy nedožijeme. Neznamená to ale, že by sme k jej ideálom ale nemali počas našich životov smerovať — odmietať participáciu v autoritatívnych hierarchických systémov (napríklad “hlasovaním”) alebo utekať do menej autoritatívnych systémov.

Záver

--

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pavol Luptak

Pavol Luptak

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

More from Medium

Do you know about GPT-3, let me tell you!

AFTER LAYOFF, WHAT’S NEXT?

How creating workflows for a solution helped to get an overall picture

CS373 Spring 2022: Scarlett Shires, Week 14