Vojna ako rakovina autoritatívneho politického systému

To, čo tieto konflikty spravilo masovými, s miliónmi nevinných obetí, bol až vznik autoritatívnych, národne orientovaných štátov.

Väčšina ľudí schvaľuje daňovú revoltu v krajine, ktorú vnímajú za fašistickú.

Je to autoritatívny politický systém, ktorý im dovolil direktívne vynucovať rozkazy v celom ich hierarchickom štátnom aparáte.

Je to práve autoritatívny systém založený na povinnej a plošnej mobilizácii a militarizácii, ktorý z nich spravil extrémne silných a brutálnych diktátorov.

Záver

--

--

Cryptoanarchist and voluntaryist focused on security and society hacking

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store